دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

STEP 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

STEP 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

STEP 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2 Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2 Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1 Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1 Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2 Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2 Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1 Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1 Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2 Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2 Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 1-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 5-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation B.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 unite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 unite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 unite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 unite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 unite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 unite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 unite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 unite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 unite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 unite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 unite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 unite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teachers General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Russian All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre B 1 .1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre B 1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Free Discussio All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Test

Test

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation A1.A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Other Courses

کلاس های خاص

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Step 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Step 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Step 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 6-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AdV.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CH1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CH4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB17

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation A1.A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CHA9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

B.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - PI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - UI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CH11-16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra E1 - I4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra UI1 - Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CH5 - 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE Conv 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE KW

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Other Courses

کلاس های خاص

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 Unit 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 Unit 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 Unit 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 Unit 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 Unit 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 Unit 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 Unit 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 Unit 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 Unit 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 Unit 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 Unit 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 Unit 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 6-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CH1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB17

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation A1.A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - PI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - UI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra E1 - I4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CH11 - 16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CHA5 - 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra UI1 - Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CHA 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

B.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

GENERAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Waiting List

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K.E.T

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Beginner

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

CHAG

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 II

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 III

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2 I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

فوق برنامه کوتاه مدت Children

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

فوق برنامه کوتاه مدت Young Adult

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

فوق برنامه کوتاه مدت Adult

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

فوق برنامه کوتاه مدت Adult Pre intermediate/Adult intermediate/Adult upper intermediate

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

فوق برنامه کوتاه مدت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementery

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show.Ele

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show.Pre-Inter

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chatshow.Upper

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chatshow.Adv

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2 B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

TEC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

.GR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

.GE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

.CHAG

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2 A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE KW

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE Conv1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Other Courses

کلاس های خاص

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Teachers' General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teachers' workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 6-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

E.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CH1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB17

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation A1.A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Other Courses

کلاس های خاص

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Adults ) General)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Waiting List

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Waiting List

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K.E.T

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Starter KW1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre Intermediate KW 6.7.8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 54

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate KW 9.10.11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 54

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper Intermediate KW 12.13.14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 54

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

1.2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - PI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - UI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

مقدماتی 1.2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 48

جزئیات دوره و ثبت نام

پیشرفته 15-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 144

جزئیات دوره و ثبت نام

CH فوق برنامه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH فوق برنامه2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA فوق برنامه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA فوق برنامه2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

ADULT فوق برنامه6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CH11-16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CHA5-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra UI1- Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra E1 -I4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

فوق برنامه کوتاه مدت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show.Ele

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show.Pre-Inter

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chatshow.Upper

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Chatshow.Adv

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2 B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

TEC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

.GR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

.GE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHAG

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2 A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE KW

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE Conv 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 6-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CH1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB17

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حذف شده

DELETED

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CONV 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation A1.A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show Intermediate

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show Upper Intermediat

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra E1-I4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CH11-16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CHA5-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra UI1-Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELT - E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - PI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS - UI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1 I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1 III

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2 I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2 b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2 a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

1.2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 54

جزئیات دوره و ثبت نام

1.2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

B.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE KW

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

KW14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AD6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE CONV1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Extra CHA9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Other Courses

کلاس های خاص

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 48

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS - Step3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 6-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام