دوره ها

PL 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PL 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SL 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 17

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 19

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 20

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

غایب در دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انصراف از دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Fail در دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTCپذیرفته نشده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اپلیکشن فرم پذیرفته نشده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شرکت در دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شرکت در آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شرکت در TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح CHB1-18 / CH1-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح CH13-16 / CHA1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح CHA4-12 / B-E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح PI - I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح UI - ADV

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح T.T.C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری French

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Deutsch

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Turkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Russian

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Dutch

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Spanish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Italian

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation1 - A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation1 - B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation1 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation 2-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation 2-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation 2-Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS1 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2 -A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2 -B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS2 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 3 -A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 3 -B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS3 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teachers General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 ( Part 1 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 ( Part 2 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2 ( part 1 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2 ( part 2 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1 ( part 1 ) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1 ( part 2 ) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2 ( part 1) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2 ( part 2) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1 (part 1) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1 (part 2) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2 (part 1) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2 (part 2) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.1 (part 1) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.1 (part 2) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.2 (part 1) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.2 (part 2) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.1پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.2پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.3پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.4پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 1-1 مقدماتیTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 1-2 مقدماتیTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 2-1 پیش متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 2-2 پیش متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 1-1 متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 1-2 متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 2-1 فرا متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 2-2 فرا متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

C 1-1 پیشرفتهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

C 1-2 پیشرفتهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.4مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.1پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.2پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.3پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.4پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Russian All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chinese All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Dutch All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عربیAll Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Test

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre B 1 .1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show / Extra Conversation B1 - E4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show / Extra Conversation PI1 - I4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show / Extra Conversation UI1 - ADV4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

....

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Basic 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Basic 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Developing 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Developing 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Expanding 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Expanding 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

KishWay Language School