دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

PL 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB 17

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CH 16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

غایب در دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انصراف از دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Fail در دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTCپذیرفته نشده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اپلیکشن فرم پذیرفته نشده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شرکت در دمو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شرکت در آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شرکت در TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح CHB1-18 / CH1-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح CH13-16 / CHA1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح CHA4-12 / B-E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح PI - I

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح UI - ADV

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری در سطح T.T.C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری French

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Deutsch

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Turkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Russian

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Dutch

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Spanish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

همکاری Italian

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation1 - A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation1 - B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation1 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation 2-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation 2-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation 2-Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS1 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2 -A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2 -B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS2 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 3 -A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 3 -B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS3 - Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teachers General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 ( Part 1 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1 ( Part 2 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2 ( part 1 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2 ( part 2 ) مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1 ( part 1 ) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1 ( part 2 ) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2 ( part 1) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2 ( part 2) پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1 (part 1) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1 (part 2) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2 (part 1) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2 (part 2) متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.1 (part 1) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.1 (part 2) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.2 (part 1) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2.2 (part 2) فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.1پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.2پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.3پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch C1.4پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 1-1 مقدماتیTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 1-2 مقدماتیTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 2-1 پیش متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A 2-2 پیش متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 1-1 متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 1-2 متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 2-1 فرا متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 2-2 فرا متوسطهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

C 1-1 پیشرفتهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

C 1-2 پیشرفتهTurkish

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.4مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4پیش متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4فرا متوسطه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.1پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.2پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.3پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

French C1.4پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Russian All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chinese All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Dutch All Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عربیAll Level

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Test

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre B 1 .1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

I 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

UI 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADV 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show / Extra Conversation B1 - E4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show / Extra Conversation PI1 - I4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Chat show / Extra Conversation UI1 - ADV4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Basic 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Basic 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Developing 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Developing 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Expanding 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conversation Expanding 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Conv 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Cours de conversation A1.A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

French Junior 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Other Courses

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT3 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT2 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT1 ünite 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Italian All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Spanish All Levels

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Step 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Step 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS Step 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's General

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teacher's Workshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 9-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2 Einheit 6-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B2  Einheit 1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch B1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A2.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 19-24

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.2  Einheit 13-18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 7-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Deutsch A1.1  Einheit 1-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

PRE B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AdV.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

U-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

P-I.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

E.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CHA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CH16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

CH2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CH1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB18

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB17

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB16

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB13

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CHB1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام
اندیشه پسرانه